Flash AS3单例形式通用类写法

http://www.ndnha2bn.com/  2012-03-26 00:41:55  来历:cnblogs.com 

Webjx中心提示:Flash AS3单例形式(single pattern).

单例形式的长处:

1.一个静态实例,把同享的特点办法能在任何一个程序集调用,信息有用的完成操作。(数据以一个静态实例的形式贯穿大局)

2.有用下降大模块之间的耦合度。

(留意:缺陷便是消耗内存资源。单例不能乱用)

(留意:单例形式,望文生义。只需一个实例的规划形式。)

单利形式的由来:

咱们只需细心地想想看,大局变量的确能够供给一个大局拜访点,可是它不能避免他人实例化多个 目标。经过外部程序来操控的目标的发生的个数,势必会体系的添加办理本钱,增大模块之间的耦合度。所以,最好的解决办法便是让类自己担任保存它的仅有实 例,而且让这个类确保不会发生第二个实例,一起供给一个让外部目标拜访该实例的办法。自己的工作自己办,而不是由他人代理,这十分契合面向目标的封装原 则。

通用类写法:(供给三种常用的)

1.类只需一个实例

package
 
2 {
 
3     public class Single
 
4     {
 
5         private static var instance:Single = new Single();
 
6        
 
7         private var _name:String = '';
 
8        
 
9         public function get name():String
 
10         {
 
11             return _name;
 
12         }
 
13        
 
14         public function set name(value:String):void
 
15         {
 
16             _name = value;
 
17         }
 
18        
 
19         public function Single()
 
20         {
 
21             if(instance)
 
22             {
 
23                 throw new Error("Single.getInstance()获取实例");
 
24             }
 
25         }
 
26        
 
27         public static function getInstance():Single
 
28         {
 
29             return instance;
 
30         }
 
31     }
 
32 }

2.类能够有多个实例,内部实例能贯穿大局

package
 
2 {
 
3     public class Single
 
4     {
 
5         private static var instance:Single;
 
6        
 
7         private var _name:String = '';
 
8        
 
9         public function get name():String
 
10         {
 
11             return _name;
 
12         }
 
13        
 
14         public function set name(value:String):void
 
15         {
 
16             _name = value;
 
17         }
 
18        
 
19         public function Single()
 
20         {
 
21            
22         }
 
23        
 
24         public static function getInstance():Single
 
25         {
 
26             if(instance == null)
 
27             {
 
28                 instance = new Single();
 
29             }
 
30             return instance;
 
31         }
 
32     }
 
33 }

3.只需一个实例,用内部类完成只能实例化一次,外部不能拜访该内部类天然就实例化不了'

package
 
2 {
 
3     public class Single
 
4     {
 
5         private static var instance:Single;
 
6        
 
7         private var _name:String = '';
 
8        
 
9         public function get name():String
 
10         {
 
11             return _name;
 
12         }
 
13        
 
14         public function set name(value:String):void
 
15         {
 
16             _name = value;
 
17         }
 
18        
 
19         public function Single(content:ConSingle)
 
20         {
 
21            
22         }
 
23        
 
24         public static function getInstance():Single
 
25         {
 
26             if(instance == null)
 
27             {
 
28                 instance = new Single(new ConSingle);
 
29             }
 
30             return instance;
 
31         }
 
32     }
 
33 }
 
34
35 class ConSingle
 
36 {
 
37    
 
38 }

在运用单利形式的时分,请留意一点。不要在单例里边直接写特点(如:public var name:String)当有必要写特点的时分用静态特点(public static var name:String),一般单例形式上面运用的是办法。(getInstance().getName());

一 般学过汇编的同学应该了解:当拜访一个目标特点的时分,是先指向该目标模块地址,然后找到地址盒子,然后再找到内存的再进行运用。假如运用办法的状况下按 照这个走,所以调用办法是事半功倍。而运用单例形式直接写public var name直接调用的状况下走的也是办法走的形式,那样路就走远了。而public static var name:String就能够削减走的路,直接找到内存地址就能够运用。(一般人不留意这些。养成习气吧。)

更多